* نام
* ایمیل
موبایل
* جنسیت
* سن
* وضعیت تاهل شما
* تعداد فرزند شما
* سوال
* مدت بیماری
شدت بیماری
درمان های جاری