مدتی است دچار زود انزالی وریزش خودبه خود منی شده ام حتی بادستشویی رفتن هم منی خود فوران میکند میخواستم بدانم علت آن چیست
( پرسیده شده در 1 سال 2 هفته 6 روز پیش )

< 9 8 7 6 5 4 3 2 1